Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Valtuustoaloite ja melusuojausvetoomus v. 2006

  • valtuustoaloitteen käsittely kunnassa: 31.1.2008 aloite loppuun käsitelty
  • valtuustoaloite 28.9.2006
  • melusuojausvetoomuksesta yleistä
  • melusuojausvetoomus 15.8.2006
  • lisätietoa melusta ja meluntorjunnasta

Melusuojausvetoomuksesta yleistä

Melusuojausvetoomukseen kerättiin allekirjoituksia 16.8 – 10.10.2006 yhteensä 2340 kpl. Vetoomusteksti löytyy tältä sivulta hieman alempaa ja nettiallekirjoittajien lista tästä.

  • Melusuojavetoomus luovutettiin Kirkkonummen kunnalle 28.9.2006 juuri valtuuston kokousta ennen.
  • Vetoomus nimilistoineen luovutetaan Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja Uudenmaan ympäristökeskukselle torstaina 12.10.2006.

Kiitos kaikille allekirjoittajille, kerääjille ja keräyspaikoille: K-market Tuulensuu, S-marketin Posti, Kymppikioski, Sirpan vintti, Siwa, Veikkolan terveyskeskus, Osuuspankki ja Apteekki.


Veikkolan kyläyhdistys ry – Byförening i Veikkola rf

Vetoomus

Melusuojauksen pikainen rakentaminen Veikkolaan

Turunväylän, E18-tien melusuojausta on odotettu Veikkolassa 40 vuotta!


Vastaanottajat

Kirkkonummen kunta: Yhteistyön käynnistäminen. Kunnan rahoitus kuntoon.

Tielaitos, Uudenmaan piiri: Hanke nostettava kiireelliseksi ja toteutettava.

Liikenneministeriö: Osoitettava rahaa hankkeen toteuttamiseen.

Ympäristöministeriö: Lakialoitteen teko myös vanhojen teiden melusuojaamiseksi. Melumallien ajanmukaistaminen.

Uudenmaan ympäristökeskus: Yhteistyöasiantuntijana eri tahojen kanssa


Melu ja pienhiukkaset eivät ole pelkästään viihtymistä vaarantava asia,


vaan myös vakava terveysriski.


Lisäksi melu vaikuttaa kiinteistöjen hintaa alentavasti.

Turunväylän Veikkolalle aiheuttama liikennemelu on yksi pahimmista meluhaitoista koko Suomessa. Veikkolan melutilanne on muuttunut viime vuosina pahasta katastrofaaliseksi ja tulee vielä lähivuosina pahenemaan. Jo tällä hetkellä alueella on kymmeniä asuintalojen pihoja, joissa melu on kasvanut sellaiseksi, että ihmiset eivät kuule omalla pihallaan toistensa puhetta huutamatta ja linnunlaulu on vain kaukainen muisto; pihat ovat käytännössä oleskelukelvottomia. Lisäksi melu leviää entistä laajemmalle alueelle häiriten lukemattomien talouksien kotirauhaa ulkona, mutta yhä enenevässä määrin myös asuntojen sisällä.


Lisääntyneen melun syitä:


1) Koko ajan lisääntynyt liikenne. Varsinainen pommi laukeaa v. 2008, kun Turku-Helsinki –moottoritien viimeisin osuus välille Muurla-Lohjanharju valmistuu. Tällöin tielle siirtyy lisääntyvässä määrin Pietariin suuntautuvaa raskasta ajoneuvoliikennettä myös Hangon suunnasta.


2) Turunväylän pohjoispuolelle tietöiden ylijäämämaista rakennettu meluvalli heittää melun moottoritien eteläpuolelle ja kantaa Lamminjärveä pitkin tosi pitkälle. Muu melusuojaus on vieläkin täysin tekemättä aikataluttamattomien suunnitelmien näyttävästä esittelystä ja hyväksymisestä huolimatta. Melu siis käytännössä lisääntyi tuntuvasti meluvallin rakentamisen vuoksi eteläpuolella moottoritietä.


3) Lukuisat tie-, katu- ja viemärityöt sekä erittäin vilkas asuinrakentaminen ovat vähentäneet ja vähentävät melusuojana toimivia puita.

Valtioneuvoston periaatepäätös 31.5.2006:


Meluntorjunnassa lisättävä valtion ja kuntien yhteistyötä.

Ympäristöministeriön asettama hyväksyttävä meluraja on asuinalueilla alle 55 desibeliä. Vanhoilla jo aiemmin rakennetuilla alueilla se ei saisi ylittää päiväsaikaan 60 desibeliä eikä yöaikaan 55 desibeliä. Ensisijaisesti meluntorjuntatoimia tarvitaan asuinalueilla, joilla keskiäänitaso ylittää päivällä 65 desibeliä ja alueilla, joilla melulle altistuvia on paljon.

Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisuudessaan: http://www.vn.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=156626


Veikkolan alueella oli jo ennen tilanteen pahenemista ja laajenemista asuinalueita, joissa melu ylittää 65 desibeliä. Lisäksi melu on jatkuvaa, lähes ympärivuorokautista.

Vaadimme:

1. Melusuojaussuunnitelmat tarkistettava vastaamaan sekä kohonnutta melutasoa, melun leviämisaluetta, kahden järven vaikutusta sekä melualueen todellista asukasmäärää.


Melun äkillisen lisääntymisen vuoksi melumittaukset pitää tehdä uudelleen ja suunnitelmat on tarkistettava todellisen melutason ja ennakoitavissa olevien tulevaisuudessa ilmenevien haittojen minimoimiseksi.


Lamminjärven ja Perälänjärven meluvaikutuksia ei ole riittävästi huomioitu suunnitelmissa. Meneillään olevissa Kuopion yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen melututkimuksissa dosentti Erkki Björk toteaa vesistöjen vaikutuksen puuttuvan kokonaan käytössä olevista melumalleista. Järvenselkä, sen lisäksi että se tarjoaa esteettömän melunetenemismahdollisuuden, lisää sopivissa sääolosuhteissa jopa 10 desibelillä melun määrää kilometrin säteellä melulähteestä. Tätä taustaa vasten suunniteltu matala melukaide Lamminjärven kohdalla on riittämätön.


Lisääntynyt melu sekä runsas puiden kaato on aiheuttanut myös sen, että melualue on pinta-alueeltaan tuntuvasti laajentunut lisäten näin melusuojattavien asukkaiden määrää.


Alueen väkiluku on kasvanut ennakoitua nopeammin viime vuosina Turunväylän eteläpuolen vilkkaan rakentamisen myötä ja Perälänjärven kaavan valmistuttua melualueen asukasmäärä tulee kasvamaan myös pohjoispuolella. Melulta suojattavia asukkaita on siis huomattavasti enemmän kuin mihin aiemmin tehdyt suunnitelmat perustuivat.


Melusuojaussuunnitelmiin otettava mukaan myös istutukset sekä kaistojen väliin että reunoille

2. Melusuojat rakennettava mahdollisimman pian


Tarkistetut ajanmukaistetut suunnitelmat on toteutettava valtion ja kunnan yhteistyöllä mahdollisimman pikaisesti. Jokainen melupäivä on liikaa…


3. Ensiapuna melua vaimentava pinnoite ja nopeusrajoitus


Melua vaimentava kumisekotteinen asfaltti helpottaisi hieman tilannetta ja olisi toteutettavissa jo seuraavan pinnoittamisen yhteydessä.

Alennettu nopeusrajoitus tarvitaan Veikkolan kohdalle siihen saakka, kunnes melusuojaus on toteutettu.


4. Kaikkien E18-tien varrella asuvien melusuojaus tehtävä tasavertaisesti riippumatta tien rakentamisvuodesta


Kun moottoritien suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin 1950-luvulla Munkkiniemestä Bemböleen ja kun vuonna 1967 moottoritie Veikkolaan asti valmistui kahden järven väliselle kannakselle Nuuksion läheisyyteen, tuskinpa silloin edes keskusteltiin paikan soveltumisesta tienrakentamiseen sen aiheuttamien meluhaittojen vuoksi tai ajateltiin melusuojausten rakentamista. Tänä päivänä tietä tuskin voisi rakentaa pakollisen ympäristöselvitysten jälkeen kyseiseen luonnoltaan herkkään paikkaan Nuuksion viereen tai jos se saisi luvan, asianmukaiset melusuojaukset pitäisi rakentaa yhtä aikaa tien kanssa. Tien toimivin suojaus Veikkolan kohdalla olisi tunnelointi! – Miksi uusia teitä koskevat tiukat melumääräykset eivät koske jo rakennettuja teitä!


Kun uutta moottoritietä nyt rakennetaan Muurlasta Lohjanharjulle, uusi tieosuus melusuojataan asianmukaisesti. Espoon taaja-asutuksien kohdalla melusuojaus on jo tehty. Veikkolan kohdalla melusuojaus kuitenkin puuttuu, vaikka Veikkolan ohi paahtaa se sama melua aiheuttava liikenne, jolta asukkaat suojellaan kummaltakin puolen Kirkkonummen aluetta. Tämä tuntuu vääryydeltä; kansalaiset eivät ole tasavertaisia tässä suhteessa. Lakia pitäisi tältä osin muuttaa ja velvoittaa tienpitäjä korjaamaan aiemmin tehdyt virheet.

Rahoitusvaihtoehtoja


Erilaisia vaihtoehtoja yhdistelemällä ja hyvällä yhteistyöllä rahoituskuvio löytyy varmasti, kunhan ensin löytyy tahto toteuttaa tämä hanke. Nykyinen tilanne loukkaa kansanlaisten yhdenvertaisuutta.


1. Liikenneministeriön/Tielaitoksen budjetoitava rakentamiseen tarvittavat varat pikaisella aikataululla. - Rahaa Veikkolan melusuojaukseen ei ole liiennyt tähän asti eikä Tielaitos ole budjetoinut sitä lähivuosiksikaan, vaikka suunnitelmat ovat olleet valmiina jo vuosikausia ja Veikkolan melusuojaus on todettu yhdeksi kiireellisimmistä melunsuojauskohteista.


2. Kirkkonummen kunnan osuus rahoittajana. Toteutumista varmasti vauhdittaisi, jos Kirkkonummen kunta tulisi mukaan rahoittajana omalta osaltaan Tielaitoksen rinnalle (tehdyissä suunnitelmissa kunnan osuudeksi on budjetoitu 25%). Kokonaisbudjetti vuosituhannen vaihteessa valitulle vaihtoehdolle oli 8,7 milj. mk eli 1,5 milj. euroa.


3. Projektin rahoitusta voisi tutkia myös elimellisenä osana Muurla-Lohjanharju - moottoritien rakentamista, jolloin melusuojauksen rakentaminen Veikkolan osalle olisi osa tätä kokonaisuutta


4. Voisiko Nuuksion luonnonsuojelualueen läheisyys ja sinne saakka leviävä melu olla peruste hakea EU-rahoitusta hankkeelle?

Vetoamme päättäjiin, että eri tahojen hyvällä yhteistyöllä melusuojaus saataisiin rakennetuksi mahdollisimman pian. Näin Turunväylän varren asukkaita kohdeltaisiin keskenään tasapuolisesti ja asukasluvultaan koko ajan kasvava Veikkolakin saisi hartaasti odottamansa melusuojauksen.


Veikkolassa elokuun 15 päivänä 2006


Veikkolan kyläyhdistys ry – Byförening i Veikkola rf


Raija Kari, puheenjohtaja

050 3816 124, r[email protected]


Katriina Aatsalo, sihteeri

040 5045 967, [email protected]

Työrukkasena kyläläisten ja kyläyhdistyksen puolesta:


Mari Aulanko

Metsäkalliontie 5, 02880 Veikkola

050 654 04, [email protected]


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lisätietoa melusta ja meluntorjunnasta

***************************************************************************

Valtuustoaloite 28.9.2006:

Melusuojauksen rakentamisesta Veikkolaan


Kunnanvaltuuston kaikkien ryhmien puheenjohtajat jättivät 28.9.2006 yhteisen valtuustoaloitteen: Melusuojauksen rakentamisesta Veikkolaan. Tässä valtuustoaloitteessa no 20 (asianumero 1141/111/2006) Kristiina Jakobsson, Airi Hyvönen, Ulf Kjerin, Outi Hakkarainen, Marjut Frantsi-Lankia, Irja Bergholm, Eero Hirvonen, Timo Haapaniemi ja Antti Salonen esittävät,

1) että kunnanhallitus ryhtyy välittömästi toimiin Veikkolan melusuojauksen suunnitelmien tarkastamiseksi ja melusuojauksen pikaiseksi toteuttamiseksi yhdessä Tiehallinnon kanssa.

2) että kunta omalta osaltaan varautuu hankkeen toteuttamiseen ja sen kustannuksiin vuoden 2008 talousarvioissa ja vuosien 2007-09 taloussuunnitelmassa.

Valtuustoaloitteesta tarkemmin kunnanvaltuuston pöytäkirjassa 28.9.2006.

Valtuustoaloitteen käsittely kunnassa


Kunnanvaltuusto totesi 31.1.2008 aloitteen loppuun käsitellyksi:

http://w3.kirkkonummi.fi/kunnari/intrakun_k.nsf/3e12a7fcbc9e6736c22569d90040f1cd/38B0B40CCD82A432C22573EF0031A156?OpenDocument

Koko tarina alkaa tästä


Kunnanvaltuusto 28.9.2006


Valtuutetut Kristiina Jakobsson Airi Hyvönen, Ulf Kjerin, Outi Hakkarainen, Marjut Frantsi-Lankia, Irja Bergholm, Eero Hirvonen, Timo Haapaniemi, Antti Salonen, Pauliina Uusivirta, Matti Kaurila, Marjo Huotari, Eija Numminen jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 28.9.2006 seuraavan aloitteen:


"E-18 tien eli Turunväylän kunnollisesta melusuojauksesta Veikkolan kohdalla on tehty aloitteita Tiehallinnolle ja kunnanvaltuustolle jo kymmenien vuosien ajan. Asia ei ole kuitenkaan edennyt toteutuksen asteelle eri syistä. Liikenne on lisääntynyt Turunväylällä jatkuvasti ja moottoritien jatkaminen Lohjanharjulle ja aina Turkuun saakka lisää sekä raskasta että muuta liikennettä entisestään. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on vähentänyt jonkinlaisena melun vaimentajana toimineen puuston määrää. Rakentaminen alueella jatkuu ja lisää entisestään melua. Allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esittävät,


1. että kunnanhallitus ryhtyy välittömästi toimiin Veikkolan melusuojauksen suunnitelmien tarkastamiseksi ja melusuojauksen pikaiseksi toteuttamiseksi yhdessä Tiehallinnon kanssa.

2. että kunta omalta osaltaan varautuu hankkeen toteuttamiseen ja sen kustannuksiin vuoden 2008 talousarviossa ja vuosien 2007-09 taloussuunnitelmassa.

Aloitteen olivat Kristiina Jakobsson lisäksi allekirjoittaneet:


Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


-------------------------------------------------

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.4.2007 § 43


Liikennemäärät


Vt 1 liikennemäärät ovat lisääntyneet tasaisesti. Vuonna 1989 keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 21.900 ajon/d ja vuonna 2005 32.729 ajon/d. Liikenteen ennustetaan lisääntyvän siten, että se on vuonna 2012 41.000 ajon/d ja vuonna 2030 53.000 ajon/d. Liikenteen lisääntyminen väistämättä lisää meluongelmaa.


Kunnan lausunto tiesuunnitelmasta


Uudenmaan tiepiiri pyysi kunnalta vuonna 2000 lausuntoa tiesuunnitelmasta koskien Turunväylän (Vt1) varustamista meluesteillä Veikkolan kohdalla. Suunnitelmassa oli esitetty kuuden meluvallin, kolmen meluaidan ja neljän melukaiteen rakentamista Turunväylän varteen. Hankkeen kustannusarvio oli 1.990.000 e.

Lausunnossaan 6.3.2000 § 118 tiesuunnitelmasta kunnanhallitus piti melusuojauksen toteuttamista tärkeänä, mutta kunnalla ei silloin ollut taloudellisia mahdollisuuksia ottaa osaa rakennuskustannuksiin.


Melusuojauksen rakentuminen


Veikkolan keskustan kautta kulkevan Turuntien parantamisen yhteydessä Uudenmaan tiepiiri on rakentanut osan meluvalleista lähinnä ylijäämämassojen läjitysalueiksi. Näin saatiin rakennetuiksi meluvalli nro 6 (MV 6) sekä osa meluvallia nro 5 (MV 5).

Kunta on omana työnään rakentamassa meluvallia Könninkujan läheisyyteen (MV 4). Meluvallin rakentamisessa hyödynnetään kunnallistekniikan työmaiden ylijäämämassoja.


Neuvottelut Uudenmaan tiepiirin kanssa


Vt 1:n meluvallien rakentamisesta on viimeksi neuvoteltu 1.12.2006 Uudenmaan tiepiirin ylimmän johdon kanssa. Silloin tiepiirin kanta oli seuraava:

Veikkolan meluesteiden toteuttaminen ei tällä hetkellä kuuluu ”pääkaupunkiseudun meluntorjunta” –teemapakettiin. Tiepiirin mahdollisuudet toteuttaa suunnitelman mukaista meluntorjuntaa ovat nykyisessä rahoitustilanteessa vähäiset. Meluesteiden suunnitelman hyväksyminen on odottanut kaavojen vahvistumista.


EU:n ympäristödirektiivi


Osana EU:n ympäristödirektiivin toteutusta Suomessa ryhdytään tekemään meluselvityksiä yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä, pääliikenneväylistä ja suurista lentokentistä. Ympäristömeludirektiivin ja ympäristönsuojelulain mukaiset meluselvitykset toteutetaan kahdessa vaiheessa väestökeskittymän koon ja liikenneväylän vuotuisen liikennemäärän perusteella. Selvitykset tehdään ensin Helsingin kaupungista sekä vilkkaimmin liikennöidyistä maanteistä ja rautateistä. Vt1 on mukana tässä selvityksessä.

Meluselvitysten edellyttämät laskennat tehdään kevättalvella 2007. Ensimmäisen vaiheen selvitykset annetaan ympäristöministeriölle kesäkuun 2007 loppuun mennessä. Tällöin aineistot ovat myös kuntien käytettävissä.

Selvitysten jälkeen samoille alueille tehdään vuoden kuluessa meluntorjunnan toimintasuunnitelmat, joissa esitetään käytössä olevat ja suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet. Selvityksistä vastaavat Helsingin kaupunki, Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Finavia. Meluselvitykset laatii konsulttityönä Tiehallinnolle ja Ratahallintokeskukselle Ramboll Finland Oy.

Tiepiirin suunnittelupäällikkö Leo Koivulan mukaan tässä vaiheessa ei ole tietoa vaikuttavatko EU:n ympäristödirektiivin mukaiset meluntorjunnan toimintasuunnitelmat nykyiseen meluntorjunnan niukkaan rahoitustilanteeseen.


Melusuojauksen jatkorakentaminen


Veikkolan kunnallistekniikan rakentamisen jatkuessa ylijäämämassoja on edelleen käytettävissä meluvalleihin. Eräänä mahdollisuutena on jatkaa meluvallien rakentamista kunnan työnä ja edellyttää tiepiiriltä meluaitojen ja melukaiteiden rakentamista.

Vuonna 1999 laaditun kustannusarvion perusteella meluvallien MV1, MV2, MV3 ja MV5:n loppurakentaminen maksaa 320.000 e, joka rakennuskustannusindeksin muutoksella tarkistettuna on nykytilanteessa 370.000 e.


Lautakunta päätti keskustelun jälkeen esittää kunnanhallitukselle, että


1. Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien 2008 - 2010 taloussuunnitelman laadinnassa otetaan kantaa kunnan osallistumiseen Vt1:n meluvallien rakentamiseen.

2. Valtuustoaloite nro 20 melusuojauksen rakentamisesta Veikkolaan katsotaan loppuunkäsitellyksi.


----------------------------------------------

Kunnanhallitus 21.1.2008


Turunväylän melusuojaus Veikkolan kohdalla on kunnallistekniikkapalveluiden taloussuunnitelman 2008 - 2010 toiminnan painopistealueena. Taloussuunnitelmassa mainitaan, että kunta ryhtyy neuvottelemaan valtion kanssa valtatie 1:n meluvallin toteuttamisesta.


Tiepiirin suunnittelupäällikkö Leo Koivula totesi 14.1.2008, että hanke ei ole pääkaupunkiseudun melukorissa mutta että kohteen melusuojauksen tarve on tiedossa.


Liikenneministeriö laatii parhaillaan liikennepoliittista selontekoa, joka julkaistaan helmikuussa 2008.


Syksyllä 2007 on tehty yhteenveto selontekoa koskevista lausunnoista. Lausuntoja ovat antaneet muun muassa läänit, maakuntaliitot, edunvalvontaryhmät ja kansalaisjärjestöt.


Veikkolan kyläyhdistys r.y. on 2.1.2008 toimittanut kuntaan lausuntonsa liikennepoliittisesta selonteosta. Lausunnossa todetaan mm. että valtion, kuntien ja EU:n pitää rahoittaa melu- ja saastesuojaukset. Veikkolan kyläyhdistyksen lausunto on tämän pykälän oheismateriaalina ja se on toimitettu kuntaan tiedoksi.


Veikkolan kyläyhdistys ry on 11.1.2008 toimittanut kuntaan kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan, että kunta saattaa kaavoituksen Veikkolan melusuojauksen toteutumisen tieltä kuntoon 31.5.2008 mennessä ja huolehtii yhdessä valtion kanssa siitä, että melunsuojaussuunnitelman maastomittaukset ja tekninen rakennesuunnittelu tehdään uudestaan.


Kuntalaisaloite lähetetään lausunnolle yhdyskuntasuunnitteluun ja siihen annetaan erillinen vastaus.


Tiehallinnon verkkosivuilta http://www.tiehallinto.fi löytyy mm. raportti Maanteiden meluselvitys 2007. Liikenne - ja viestintäministeriön verkkosivuilta http://www.mintc.fi löytyy liikenneselvityksiin liittyviä julkaisuja.


Oheismateriaalit

- Meluntorjunnan yleiskartta

- Veikkolan kyläyhdistys, kuntalaisaloite 11.1.2008, sisältäen Veikkolan kyläyhdistys r.y. 28.12.2007 lausunto liikennepoliittisesta selonteosta


Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle että valtuusto


1.1 merkitsee tiedokseen yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja että hanke on valtuuston asettamana kunnallisteknisena painopistealueena

1.2 pitää vastausta ja siihen liittyviä toimenpiteitä riittävinä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

Lisäksi päätettiin, että tarkistetaan vielä liikenneministeriön tiedot Turunväylän - Veikkolan alueen melusuojaushankkeen sijoittumisesta melukoriin, esim. Tie- ja rautaliikenteen meluntorjunta - teemapaketin tietojen kanssa.

--------------------------------------------------------------------------


Kunnanvaltuusto 31.1.2008


Kunnanvaltuusto:


Kunnanvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen kunnanhallituksen ehdotuksen ja


1. merkitsi tiedokseen yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastaukset ja kunnanhallituksen tuomat selvitykset vastauksena valtuustoaloitteeseen ja että hanke on valtuuston asettamana kunnallisteknisena painopistealueena


2. pitää vastausta ja siihen liittyviä toimenpiteitä riittävinä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

Liikenneministerin vastaus 9.10.2006

Lähettäjä: Susanna Huovinen

Vastaanottaja: [email protected]

Kopio: [email protected]


päiväys: 9. lokakuuta 2006 14:11

aihe: Melunsuojaus E18-tiellä


Veikkolan kyläyhdistys ry,


Kiitos viestistänne.


Olette lausunnossanne Uudenmaan maakuntaohjelmaluonnoksesta ottaneet esille melunsuojauksen E18-tiellä.


Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on teettänyt vuonna 1999 tiesuunnitelman valtatie 1 eli Turunväylän varustamiseksi meluesteillä Veikkolan taajaman kohdalla. Tiesuunnitelmaa ei ole voitu toistaiseksi hyväksyä, koska Kirkkonummen kunta ei ole tehnyt tiesuunnitelman hyväksymisen edellyttämiä kaavamuutoksia.


Suunnitelmassa on esitetty erityyppisiä meluesteitä molemmin puolin Turunväylää, osa meluvalleista on rakennettu Veikkolan taajamateiden parantamisen yhteydessä.


Meluesteiden rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 2 060 000€. Pelkästään Uudenmaan tiepiirin alueen meluntorjunnan hankekorissa on tällä hetkellä 77 kohdetta, joiden toteuttamisen kustannusarvio on yhteensä 70,9 miljoonaa euroa. Tiepiirillä ei ole nykytilanteessa mahdollisuuksia toteuttaa erillisiä meluesteitä perustienpidon rahoituksen avulla.


Liikenne- ja viestintäministeriön asettama tie- ja raideliikenteen meluntorjunnan teemapakettien valmistelutyöryhmä etsii parhaillaan uusia toimintamalleja erillisten meluntorjuntahankkeiden toteuttamiseksi.


Tiepiirin käsityksen mukaan nopeusrajoituksen alentaminen runkotieverkkoehdotukseen kuuluvalla tärkeällä pääväylällä ei mahdollista. Myös niin kutsutun hiljaisen asfaltin käyttö raskaasti liikennöidyllä moottoritiellä ei ole tiepiirin käsityksen mukaan mahdollista kyseisen päällysteen nopean kulumisen takia.


Määrärahojen niukkuus meluesteiden rakentamiseksi johtuu tierahojen yleisestä alhaisesta tasosta. Pyrin omassa toiminnassani siihen, että tiemäärärahoja saataisiin korotettua. Hallituksen elokuun budjettiriihessä saatiinkin 17 miljoonaa euroa lisää rahaa perustienpitoon. Näin ollen tilanne helpottui, mutta tarpeita on edelleen paljon enemmän kuin mihin pystymme vastaamaan.


Ystävällisin terveisin,


Susanna Huovinen

Liikenne- ja viestintäministeri


Tiedoksi         INF, Tiehallinto

Linkit