Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Veikkolan kyläyhdistyksen säännöt

Veikkolan kyläyhdistyksen säännöt 2019


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Veikkolan kyläyhdistys ry, byförening i Veikkola rf. ja kotipaikka Kirkkonummen kunta.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

· osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja

· on Veikkolan asukkaiden yhdysside ja edunvalvoja Kirkkonummen kunnan ja valtion hallintoon nähden.

· järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä

· harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa

· järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia ja juhlia

· osallistuu kylien kehittämisprojekteihin

· toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

· järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

· järjestää myyjäisiä ja toritapahtumia

· ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

· omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta


3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Veikkolan ja sen ympäristön vakituinen tai tilapäinen asukas hallituksen hyväksymisen jälkeen. Yhdistys voi ottaa myös oikeuskelpoisia yhteisöjäseniä samoilla periaatteilla. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksusta suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään (6-9) varsinaista sekä kahdesta neljään (2-4) varajäsentä. Hallitus valitsee

keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä nimeää työvaliokunnan valmistelemaan lausuntoja ja aloitteita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 30.4. ja syyskokous 31.11. mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, yhteisöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla, kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. 


11. Yhdistyksen syys- ja kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään 30.4. mennessä, esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruus, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja. Lisäksi kokouksissa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niinhyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistys purkautuu, jos vähintään kolme neljäsosaa äänestäneistä

yhdistyksen jäsenistä vuosikokouksessa ja toisessa sitä varten kutsutussa kokouksessa sitä vaatii. Yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytetään purkamisesta päättäneen, viimeisen kokouksen määräämällä tavalla veikkolalaisten hyväksi.